فروش فقط به مراکز درمانی و دندانپزشکان گرامی مقدور میباشد

باتشکر